Platforma PAKT

Posláním platformy je podporovat účast občanů v rozhodovacích procesech jako nedílnou součást kvalitních a udržitelných rozhodnutí při řešení problémů života ve městech, regionech i na národní úrovni. Za kvalitní participativní procesy považujeme takové, které jsou v souladu se Standardy PAKT.

Platforma PAKT

Členové Platformy PAKT:

- usilují o prosazování Standardů PAKT
- sdílejí informace o aktivitách v oblasti participace
- monitorují naplňování Standardů PAKT
- podporují participativní procesy ve svém okolí
- mohou iniciovat společné aktivity členů Platformy a zapojovat se do nich

Pravidla fungování platformy

Principy komunikace
- Základním komunikačním nástrojem členů platformy je emailová konference Platformy             (platforma@paktparticipace.cz)
- členové Platformy spolu dále vzájemně komunikují prostřednictvím webových stránek, facebookového profilu a dalších elektronických způsobům komunikace.
- za bezproblémovou komunikaci je odpovědný koordinátor Platformy
- Platforma je výhradně zaměřena na téma participace, komunikace a transparentnosti. Platforma neslouží ke sdílení informací o jiných tématech či řešení osobních záležitostí členů platformy

Vznik členství
- členem se může stát nezisková organizace, zástupce veřejné správy, odborník anebo aktivní občan
- zájemce o členství vyplní registrační formulář
- zájemce se zavazuje k naplňování poslání Platformy PAKT
- koordinátor Platformy rozešle informaci o přihlášce nového člena všem členům platformy
- v případě, že se k přihlášce nového člena do sedmi dnů nevyjádří žádný ze stávajících členů negativně, stává se zájemce o členství členem
- v případě námitek některého ze stávajících členů, usiluje Platforma o konsenzuální řešení

Členství zaniká
- člen písemně informuje koordinátora Platformy o ukončení členství
- členská organizace ukončí činnost
- členové platformy se usnesou, že konkrétní člen jedná v rozporu s posláním a pravidly Platformy anebo s obecnými etickými principy

Zakládající členové Platformy PAKT: Agora CE, Centrum pro komunitní práci střední Čechy, Nadace Partnerství

 

*cílem tohoto ustanovení je chránit členy platformy před zahlcením e-maily, které nesouvisí s tématem